ประกาศขาย

ประกาศเช่า

รับสร้างบ้าน

ให้คำปรึกษา

รู้หรือไม่ : ที่ดิน และประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้

การมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดิน เป็นเรื่องสำคัญ และมีประโยชน์ต่อผู้ถือครองในที่ดินแปลงนั้นๆ แต่เนื่องจากเอกสารสิทธิ์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีสิทธิถือครองตามหลักกฎหมายแตกต่างกันไปตามลักษณะของเอกสารสิทธิ์แต่ละประเภท ที่ดินและประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้มีอะไรบ้าง gurubaan.com มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิการถือครองตามหลักกฎหมายมาแนะนำค่ะ

ความหมายของเอกสารสิทธิ์

สำหรับความหมายของเอกสารสิทธิ์ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับที่ดินคือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้ แต่ความหมายของเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง หมายถึง เอกสารหรือหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน ทั้งที่ทางราชการออกให้ หรือที่ราษฎรทำขึ้นเอง แล้วนำไปแจ้งต่อทางราชการ

สรุป เอกสารสิทธิ์ที่เกี่ยวกับที่ดิน จึงมีทั้งที่ส่วนที่ราชการออกให้และราษฎรจัดทำขึ้นเอง แล้วนำไปแจ้งต่อส่วนราชการ หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงสิทธิ์ในที่ดินยังมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีเงื่อนไข หรือสาระสำคัญแตกต่างกันไปตามแง่มุม และหลักของกฎหมาย

เอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยกรมที่ดิน มีกี่ประเภทได้แก่อะไรบ้าง

เอกสารสิทธิ์ คือ ตัวแทนการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งปัจจุบันเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยกรมที่ดินแบ่งออกเป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามหลักของกฎหมาย ดังนี้

1.แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)

เอกสารสิทธิ์แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน หรือ ส.ค.1 เป็นเพียงเอกสารแจ้งการครอบครองที่ดินเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิการครอบครองที่ดิน และสิ่งสำคัญ แบบ ส.ค.1 ไม่สามารถทำนิติกรรมหรือทำการโอนตามหลักของกฎหมายได้ เมื่อต้องการโอนโดยชอบ เพียงแสดงเจตนาสละการครอบครองพร้อมส่งมอบที่ดินให้ผู้รับโอน ถือว่าสมบูรณ์แล้ว

2. ใบไต่สวน (น.ส.5)

สำหรับใบไต่สวน หรือ น.ส.5 เป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิในที่ดิน หรือเป็นหนังสือแสดงการสอบสวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้ แต่ไม่ใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์

3.ใบจอง (น.ส.2)

ใบจองหรือ น.ส.2 คือ เอกสารที่กรมที่ดินออกให้เพื่อแสดงการยินยอมให้ครอบครอง โดยออกให้แก่ราษฎร ซึ่งได้จัดที่ดินทำกินให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ราษฎรเพื่อครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราวเท่านั้น

4.หนังสือรับรองการทำประโยชน์

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ คือ หนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่ว่าได้มีการทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นแล้ว หนังสือรับรองยังแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ น.ส.3 น.ส.3 ก และ น.ส.3 ข

น.ส.3 คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ หรือ ยังไม่ประกาศยกเลิกอำนาจของนายอำเภอ (หรือครุฑดำ)
น.ส.3 ก คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ (หรือครุฑเขียว)
น.ส.3 ข. คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน ออกให้ในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ

5.โฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน คือ หนังแสดงกรรมสิทธ์ที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้เป็นเจ้าของถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์ สามารถซื้อขายทำการโอน หรือ ทำนิติกรรมต่างๆ ตามกฎหมายได้

6.หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด คือ เอกสารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ความหมายของอาคารก็คือ อาคารที่สร้างขึ้นมีความสูงกี่ชั้นก็ได้ และแต่ละชั้นแบ่งออกเป็นห้องๆ เรียกว่า ห้องชุด เจ้าของห้องแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ทั้งในทรัพย์ส่วนบุคคล และมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง ซึ่งได้แก่ บันได ทางเดินระหว่างห้องชุด สระว่ายน้ำ สนามกีฬา หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เป็นของส่วนกลาง ซึ่งผู้ที่พักอาศัยสามารถใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น

การเป็นเจ้าของ หรือ การครอบครองที่ดิน ผู้ครอบครองต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของเอกสารสิทธิ์ทั้ง 6 ประเภทที่ส่วนราชการหรือกรมที่ดินออกให้ อย่างเข้าใจ เพราะเอกสารสิทธิ์ ก็คือ ตัวแทนการถือครองกรรมสิทธิ์ใน ที่ดิน เป็นตัวบ่งบอกสิทธิการถือครองว่ามีอำนาจ หรือ สิทธิ์ขาดในที่ดินแปลงนั้นมากน้อยเพียงใด