กองทุนหมู่บ้าน-ประชารัฐรับเน้นๆ เกษตร-มหาดไทยเฮ! งบกลางปี 61

15
กองทุนหมู่บ้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 หรืองบกลางปี 2561 ในรายละเอียด หลังจากที่ ครม.อนุมัติกรอบงบประมาณดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561

กองทุนหมู่บ้านเพื่อนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ วงเงิน 150,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตามยุทธศาสตร์ดังนี้คือ ด้านการสร้างความสามารถการแข่งขันของประเทศ ในส่วนของแผนงานการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 24,300 ล้านบาท ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างความเติบโตจากภายใน จำนวน 76,057 ล้านบาท มี 2 แผนงานย่อยคือ ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต 21,078 ล้านบาท และแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพชุมชนจำนวน 54,978 ล้านบาท และรายการค่าดำเนินการภาครัฐเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 49,641 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกงบกลางวงเงิน 150,000 ล้านบาท เป็นรายกระทรวงจะพบว่า กระทรวงที่ได้สูงสุด คือ กระทรวงมหาดไทย 31,875 ล้านบาท รองลงมาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22,742 ล้านบาท ขณะกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนได้รับ 34,022 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกองทุนประชารัฐ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.

 

 

ที่มา : thairath