13 ข้อกฎหมายใหม่ ที่ผู้เช่าหอพักควรรู้!

1590
ห้องพัก, อพาร์ทเมนท์, คอนโดมิเนียม, เช่าหอพัก

เชื่อว่าหลายคนที่เช่าหอพักคงต้องเจอกับการโดนเจ้าของหอพักเอาเปรียบไม่มากก็น้อย ในเรื่องของค่าเช่าล่วงหน้า 3 เดือน หากอยู่ไม่ครบตามสัญญาก็จะไม่ได้คืน หรือปัญหาในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่บวกอัตราเพิ่มจากปกติ ต่อจากนี้ไปการเช่าหอพักแบบเดิมๆ จะเปลี่ยนไป เพราะมีประกาศพระราชกิจจานุเบกษาเรื่องธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ออกมาใหม่แล้ว มาดูกันดีกว่าว่า 13 ข้อกฎหมายที่เจ้าของหอพักไม่สามารถเอาเปรียบเราแบบนี้ได้เเล้ว มีอะไรบ้าง?

1.ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทําละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ

2.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน

3.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าอาคาร อัตราค่าสาธารณูปโภค อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และอัตราค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลง

4.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บเงินประกันเกินกว่าหนึ่งเดือนของอัตราค่าเช่าอาคารเมื่อคํานวณเป็นรายเดือน

5.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้า

6.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนเข้าตรวจสอบอาคารโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อนล่วงหน้า

7.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกําหนดอัตราค่าบริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ําประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ

8.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิกระทําการปิดกั้นไม่ให้ผู้เช่าเข้าใช้ประโยชน์อาคารหรือมีสิทธิเข้าไปในอาคารเพื่อยึดทรัพย์สิน หรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ชําระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเช่าอาคาร

9.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเรียกค่าต่อสัญญาเช่าอาคารจากผู้เช่ารายเดิม

10.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารกับผู้เช่า โดยผู้เช่า

มิได้ผิดสัญญา หรือผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสําคัญข้อหนึ่งข้อใดในสัญญา

11.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของอาคาร

12.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในเหตุใดอันมิใช่ความผิดของผู้เช่า และในเหตุสุดวิสัย

13.ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความชํารุดบกพร่องต่ออาคาร ทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ

ทั้งนี้ห้ามเจ้าของหอพักเก็บค่าเช่าล่วงหน้า-เงินประกันความเสียหายของผู้เช่าเกิน 1 เดือน ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกฎหมายดังกล่าวนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.61 เป็นต้นไป

ที่มา : ratchakitcha